02_komody_i_bufety_1250px_.jpg

שידות ומזנונים

4You
ר'75 / ע'42 / ג'126.5
4You
ר'187 / ע'42 / ג'69
4You
ר'99.5 / ע'42 / ג'118.5

מזנון

1,300₪
4You
ר'145 / ע'42 / ג'118.5

ארונית

1,600₪
4You
ר'120 / ע'42 / ג'70
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'87.5 / ע'40 / ג'90
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'160 / ע'40 / ג'122

שידה

1,250₪
Evolve
ר'91 / ע'45 / ג'97.5
Evolve
ר'91 / ע'45 / ג'149.5
Lori
ר'90 / ע'46 / ג'103
Lori
ר'135 / ע'47 / ג'103

מזנון

2,400₪
Lori
ר'45 / ע'47 / ג'103
Stige
ר'94 / ע'49 / ג'47
Stige
ר'94 / ע'49 / ג'47
Stige
ר'94 / ע'49 / ג'95
Concept
ר'103.5 / ע'55 / ג'96.5
Concept
ר'53.5 / ע'45 / ג'96.5
Concept
ר'103.5 / ע'45 / ג'71.5
R&O
ר'90 / ע'44 / ג'78
Nature
ר'179.5 / ע'40 / ג'72
Frame
ר'198 / ע'46 / ג'98
Young users
ר'106.5 / ע'43 / ג'106
R&O
ר'50 / ע'44 / ג'100.5
Frame
ר'129 / ע'46 / ג'98
Nature
ר'179.5 / ע'40 / ג'72
Balance
ר'64 / ע'32 / ג'115
Simple
ר'90 / ע'45 / ג'90.5
Nature
ר'75 / ע'40 / ג'117
Nest
ר'95 / ע'42 / ג'89.5
Frame
ר'115 / ע'46 / ג'116.5
Frame
ר'115 / ע'46 / ג'116.5
Mio
ר'138 / ע'40 / ג'38

שידה

1,710₪
Simple
ר'62.5 / ע'45 / ג'112.5
Nature
ר'120 / ע'40 / ג'72
Smart
ר'70 / ע'37.5 / ג'104.5
Nature
ר'120 / ע'40 / ג'117
Young users
ר'53.5 / ע'43 / ג'106

שידה

660₪
Young users
ר'106.5 / ע'53 / ג'53
Simple
ר'90 / ע'45 / ג'90.5
Balance
ר'64 / ע'32 / ג'115
Simple
ר'160 / ע'45 / ג'68.5

מזנון

2,400₪
Simple
ר'112 / ע'45 / ג'112.5

בר-מזנון

3,050₪
Nest
ר'95 / ע'44 / ג'89.5
Nest
ר'95 / ע'42 / ג'147
Spot young
ר'160 / ע'40 / ג'80

מזנון

950₪